Herroeping

HERROEPINGSRECHT TOT EN MET 14 DAGEN


Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet de vervoerder) de producten (of het laatste product, de laatste deelzending of het laatste deel in het geval van een overeenkomst met betrekking tot meerdere goederen van één bestelling of de levering van een product in meerdere deelzendingen of delen) heeft. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Zend uw aanvraag via het formulier naar: return@HQIstore.eu
U kunt uw verklaring conform de toelichting en met de formulieren dat online te vinden is bij de Klantenservice invullen en terugzenden. De melding is tijdig indien u de herroepingsverklaring hebt verstuurd vóór afloop van de herroepingstermijn en indien u de goederen hebt geretourneerd binnen de hierna gedefinieerde termijn.
Voor meer informatie over reikwijdte, inhoud en toelicht van het gebruik kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
De gevolgen van herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle bedragen terug die wij van u hebben ontvangen voor de gekochte goederen en alle kosten van de voordeligste door ons aangeboden standaardlevering. Deze terugbetaling vindt onmiddellijk plaats dan wel uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de melding van uw herroeping door ons is ontvangen, zulks onder voorbehoud van de hierna genoemde situaties. Voor zover met u niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen, betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als door u is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie. Voor de terugbetaling berekenen wij u in elk geval geen kosten. Wij kunnen de terugbetaling opschorten totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of, wanneer dat eerder is, totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden.
U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen aan ons terug te zenden, gerekend vanaf de dag waarop wij door u zijn geïnformeerd over uw herroeping van deze overeenkomst. De melding is tijdig indien u de goederen heeft verzonden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen. De retourneringskosten komen voor uw rekening. Tevens moeten de geretourneerde goederen overeenkomen met de bestelde goederen. De prijs zal steeds dezelfde zijn als op de koopovereenkomst. Voor de retournering zal er een restocking aangerekend worden van 10% van de waarde van de koopovereenkomst met een minimum bedrag van 25 euro.


UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Het herroepingsrecht geldt vervalt bij de volgende overeenkomsten:

  • betreffende de levering van goederen die met het oog op gezondheid en hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn en waarvan de verzegeling of verpakking na de levering geopend is of die na levering gezien de aard van de goederen onscheidbaar met andere goederen zijn vermengd;
  • betreffende de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van klanten of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften;
  • betreffende de levering van goederen waarvan de houdbaarheidsdatum wordt overschreden.
  • betreffende diensten die door HQI volledig zijn verleend en indien u voor de bestelling hebt kennisgenomen en uitdrukkelijk hebt ingestemd met het feit dat wij met het verlenen van de Dienst kunnen beginnen en u uw herroepingsrecht verliest bij volledige nakoming van de overeenkomst.


ONZE VRIJWILLIGE TERUGGAVEGARANTIE
In aanvulling op uw wettelijke rechten biedt HQI bvba u de volgende vrijwillige teruggavegarantie:
Indien geen van de uitzonderingen van toepassing zijn en indien de producten volledig zijn en zich in dezelfde staat bevinden als bij ontvangst, dan kunt u producten van HQI bvba binnen 14 dagen na ontvangst van de producten retourneren aan HQI bvba.
Indien u goederen retourneert in overeenstemming met deze vrijwillige teruggavegarantie, dan restitueren wij de door u reeds betaalde koopprijs; de verzendkosten van uw oorspronkelijke aankoop komen echter voor uw rekening, evenals het transportrisico en de kosten van retournering. Deze teruggavegarantie laat uw wettelijke rechten en uw hierboven beschreven herroepingsrecht onverlet.